PHIL STUD 12 FINAL EXAM

PANGKALAHATANG PANUNTUNAN / INSTRUCTIONS:

A. Sagutin ang hinihiling ng bawat tanong. 100 points ang total. Nakalagay sa bawat numero ang puntos.

B. Sumagot sa wikang pinaka-komportable ka (Filipino man o English, o halo).

C. I-email ang inyong mga sagot hanggang May 27, 2016, Friday, 11:30pm sa sirmykelandrada@gmail.com. Ang mga late submission ay magkakaroon ng karampatang deduction.

D. I-email ang mga sagot bilang email na text, at HINDI bilang word o PDF document. Uulitin ko, i-email lang bilang text at HINDI bilang attachment.

E. Ilagay sa subject ng email ang PANGALAN – PHIL STUD 12 FINAL EXAM. Halimbawa: MYKEL ANDRADA – PHIL STUD 12 FINAL EXAM.

 

MGA TANONG:

1. Ano ang ibig sabihin ng salitang politika? Ipaliwanag at suriin ang politika sa larawan sa ibaba. (5 points)

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2. Panoorin ang video advertisement na ito ng Nestle Philippines para sa kanilang ika-100 taong anibersaryo. I-click ito: Nestle 100. (a) Tungkol saan ang patalastas na ito? Gumawa ng summary o gist, yung maikli lang talaga please. (b) Ano ang naramdaman mo habang pinapanood ang commercial na ito? Yung honest a! (c) Ipaliwanag kung paano ginamit ang subkultura ng pag-ibig at pamilya para sa pagbebenta ng kapitalistang Nestle. (d) Paano nagiging politikal ang konsepto ng personal na pag-ibig sa senaryo ng Nestle? (20 points)

3. Ano ang imperyalismo? Paano naipapahiwatig ang imperyalismo sa larawan sa ibaba? (10 points)

what's wrong with this pic?

4. Tingnan ang larawan sa ibaba, ang “Alinlangan” (1996) ni Boy Dominguez. Pagmunihan ang larawan at sumulat ng isang tula ng inyong reaksyon, repleksyon o suri sa nasabing painting. (15 points)

Alinlangan (1996) by Boy Dominguez

5. Ano ang ibig sabihin ng terminong “alienation” bilang isang socio-economic at political na konsepto? Ipaliwanag at suriin ang alienation sa pamamagitan ng pagkukumpara ng mga politika ng mga magkakaibang larawang ito na may kinalaman sa Tanduay. (20 points)

tanduay-ice-nahice-promo

so good tanduay

Roxee-Barcelo-is-Asia-Brewery-Cover-girl

tanduaystrike1

Maari ring tingnan ang iba pang larawan ng mga naka-welgang manggagawa ng Tanduay sa link na ito: WELGISTA.

6. Fan Fiction. Maraming intertext sa larawan sa ibaba. Dagdagan pa natin ng intertext: Gamit na  intertextual persona / narrator si Nagmalitung Yawa, gumawa ng isang maikling kuwento (100 to 200 words only) gamit ang mga tauhan na nasa larawan. (15 points)

What-s-wrong-with-this-picture-disney-princess-31646681-554-447

7. Tukuyin, ipaliwanag at suriin ang continuum sa tatlong akda sa ibaba. (15 points)

coke aguinaldo

Isang tarpaulin advertisement ng Coke Sakto.

antipasdelotavo-itaksapusonimangjua

“Itak sa Puso ni Mang Juan” ni Antipas Delotavo

coke cult

Coke advertisement na pininturahan ng graffiti.

 

 

 

Advertisements

PAN PIL 19 FINAL EXAM

PANGKALAHATANG PANUNTUNAN / INSTRUCTIONS:

A. Sagutin ang hinihiling ng bawat tanong. 100 points ang total. Nakalagay sa bawat numero ang puntos.

B. Sumagot sa wikang pinaka-komportable ka (Filipino man o English, o halo).

C. I-email ang inyong mga sagot hanggang May 27, 2016, Friday, 11:30pm sa sirmykelandrada@gmail.com. Ang mga late submission ay magkakaroon ng karampatang deduction.

D. I-email ang mga sagot bilang email na text, at HINDI bilang word o PDF document. Uulitin ko, i-email lang bilang text at HINDI bilang attachment.

E. Ilagay sa subject ng email ang PANGALAN – PAN PIL 19 FINAL EXAM. Halimbawa: MYKEL ANDRADA – PAN PIL 19 FINAL EXAM.

 

MGA TANONG:

1. Ano ang pagkakaiba ng SEX, GENDER at SEXUALITY? (5 points)

2. Panoorin ang “Bayan ng mga Kontraktwal” ng PinoyMedia Center. Narito ang link –> https://www.youtube.com/watch?v=P1Lc8a7w0H4 . Pagkapanood ay sagutin ang sumusunod batay sa pagsusuri mo sa dokumentaryo: A. Ano ang ibig sabihin ng kontraktwalisasyon? (5 points) B. May kinikilala bang kasarian o sekswalidad ang kontraktwalisasyon? Ipaliwanag. (5 points) C. Ano ang sinasabi ng dokumentaryo na solusyon sa problema ng kababaihang at ng mga manggagawa? (5 points)

3. Tingnan ang larawan / comic strip sa ibaba. Sagutin ang sumusunod: A. Ano o ano-ano ang (mga) ideolohiya sa larawang ito sa ibaba? Suriin at ipaliwanag. (5 points) B. Ano ang sinasabi nito tungkol sa kababaihan? (5 points) C. Tungkol sa kalalakihan? (5 points) D. Tungkol sa mga gay? (5 points) E. Liberative o mapagpalaya ba ang kaisipan nito? (5 points)

double-standard

4. Ano ang mali sa exam na ito (larawan sa ibaba)? Ipaliwanag kung ano ang dominanteng ideolohiya sa larawang ito. (10 points)

stereotype

Larawan mula sa Facebook share ni Lady Ann Salem.

5. Ano ang ibig sabihin ng terminong “diskurso” (discourse)? Ipaliwanag ang diskurso ng patriarkiya (5 points), kapitalismo (5 points) at scopophilia (10 points) sa larawang ito ni Kim Domingo bilang modelo / cover girl ng isang issue ng FHM.

Kim Domingo - FHM December 2015[7]

 

6. Basahin ang tula sa ibaba. Mula o batay sa punto de bista mo, batay sa pagkatao mo, batay sa karanasan mo, MAGSULAT NG ISANG TULA bilang REPLY / TUGON sa tula ni Joi Barrios. (15 points)

Ang pagiging babae ay pamumuhay sa panahon ng digma

ni Joi Barrios

Kapiling ko sa paglaki ang pangamba,
hindi ko tiyak ang bukas
na laging nakakawing
sa mga lalaki ng aking buhay:
ama, kapatid,
asawa, anak.
Kinatakutan ko ang pag-iisa.

Sa pagiging ina,
kaharap ko’y tagsalat.
Pagkat ang lupit ng digmaan
ay hindi lamang
sa paggulong ng mga ulo
sa pagguhit ng espada,
kundi sa unti-unting pagkaubos
ng pagkain sa hapag.
Ay, paano sabay na magpapasuso sa bunso
habang naghahanap ng maisusubo
sa panganay?

Walang sandaling
walang panganib.
Sa sariling tahanan,
ang pagsagot at pagsuway
ay pag-akit sa pananakit.
Sa lansangan,
ang paglalakad sa gabi’y
pag-aanyaya sa kapahamakan.

Sa aking lipunan,
ang pagtutol sa kaapiha’y
paglalantad sa higit na karahasan.

Kay tagal kong pinag-aralan
ang puno’t dulo
ng digmaan.
Sa huli’y naunawaan,
na ang pagiging babae
ay walang katapusang pakikibaka
para mabuhay at maging malaya.

7. Ano ang imperyalismo? (a) Ipaliwanag ang konsepto ng imperyalismo sa larawang ito nina Captain America at Wonder Woman. (b) Suriin ang mga detalye ng sangkap o elemento sa larawang ito. Paano nito ipinapakita ang imperyalismo? (c) Paano nirerepresenta ng imperyalista ang babae at lalaki sa larawang ito? (d) Ano ang usapin ng lahi, gender at uri sa larawang ito? (10 points)

captain america wonder woman 21

 

PAN PIL 101 FINAL EXAM ATBP

PAN PIL 101 – FINAL EXAM

 

Pangkalahatang Panuntunan:
A. Sagutin ang hinihiling ng bawat tanong. 100 points ang total. Nakalagay sa bawat numero ang puntos.
B. I-email ang mga sagot sa Final Exam hanggang Disyembre 15, Lunes, 10pm sa sirmykelandrada@gmail.com. Ang mga late submission ay magkakaroon ng karampatang deduction.
C. I-email ang mga sagot bilang email na text, at HINDI bilang word o PDF document. Uulitin ko, i-email lang bilang text at HINDI bilang attachment.
D. Ilagay sa subject ng email ang PANGALAN – PAN PIL 101 FINAL EXAM.
Halimbawa: MYKEL ANDRADA – PAN PIL 101 FINAL EXAM.

E. Sumagot sa wikang Filipino. Allowed naman ang code switching.

SAGUTIN ANG SUMUSUNOD:

  1. Bigyan ng kahulugan ang terminong “teorya”. Ipaliwanag ang pag-unlad ng kahulugan at gamit ng nasabing termino. (5 points)
  1. Ipaliwanag ang terminong “praxis”. (5 points)
  1. Ano ang ideyalismo? Ano ang materyalismo? Ipaliwanag gamit ang mga halimbawa mula sa kontextong Pilipino. (5 points)
  1. Ano ang phallocentrism? Bakit maituturing na hungkag ang “psychosexual development stages” ni Sigmund Freud? (5 points)
  1. Mayroon na bang “teorya” sa Pilipinas bago dumating ang mga Kastila at Amerikano? Ipaliwanag ang iyong sagot. (10 points)
  1. Ipaliwanag ang kaibahan ng American Formalism (New Criticism) at Russian Formalism. (10 points)
  1. Ipaliwanag sa sariling salita ang pakahulugan ng mga Marxistang konsepto ng “base” at “superstructure.” (10 points)
  1. Gumawa ng diagram ng kontinuum (continuum) ng archetype na nais mong pagtuunan. (10 points)
  1. Ano ang depinisyon ng Symbolic, Imaginary, at Real sa psychoanalysis ni Jacques Lacan? Ipaliwanag ang mga ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa mula sa panitikang Pilipino. (20 points)
  1. Ano ang ibig sabihin ng postkolonyalismo? Ano-ano ang mga elementong isinasaalang-alang ng teoryang postkolonyal? Ano-ano ang limitasyon ng postkolonyalismo? (20 points)

ACLE, NATIONALISM SUMMIT, AT IBA PA — I-EMAIL HANGGANG DECEMBER 15, 2014, MONDAY, 10PM sa sirmykelandrada@gmail.com

1. Para sa inyong papel sa ACLE man o sa Nationalism Summit, sagutin lamang ang mga ito:

(a) “Batay sa talakayan na dinaluhan mo, ano ang depinisyon ng pagiging ‘makabayan’?”

(b) “Ano ang papel na dapat gampanan ng estudyante at kabataan para sa pagbabagong panlipunan?” Ipaliwanag. Sumagot nang tapat.

2. Kung hindi nakadalo sa ACLE o Nationalism Summit, panoorin ang Eskinita Episode na ito: https://www.youtube.com/watch?v=DUVsykP4mmE at sagutin rin ang mga tanong na:

(a) Batay sa Eskinita episode hinggil sa human rights, ano ang kasalukuyang kalagayan ng karapatang pantao sa Pilipinas? Magbigay ng detalye at halimbawa.

(b) “Ano ang papel na dapat gampanan ng estudyante at kabataan para sa pagbabagong panlipunan?” Ipaliwanag. Sumagot nang tapat.

3. Sa halip na Final Paper, magsubmit na lamang ng OUTLINE ng inyong final paper alinman sa topic na isinumite ninyo noon.

4. Kung mayroong hindi nasubmit na assignment o papel, i-email rin ito.

Salamat! 🙂 All the best! 🙂