Pan Pil 190: First Long Exam – July 11, 2013

Pan Pil 190 students, narito na ang inyong unang mahabang pagsusulit.

Sagutan ang sumusunod na tanong sa loob lamang ng walo hanggang labinlimang (8-15) pangungusap, walang labis, walang kulang. Sa pagsagot sa mga tanong, gawing gabay ang mga nakatakdang babasahin.

1. Paano ba dapat ituro ang panitikan? Magbigay ng sampung punto mula sa sanaysay na “On Teaching Literature” ni Nonilon V. Queano. (20 points)

2. Ipaliwanag kung bakit KOLONYAL ang edukasyon sa bansa. Magbanggit at magsipi ng hindi bababa sa sampung halimbawa o patunay mula sa limang sanaysay na nabasa mula sa Mula Tore Patungong Palengke. (20 points)

3. Ipaliwanag kung bakit KOMERYSALISADO ang edukasyon sa bansa. Magbanggit at magsipi ng hindi bababa sa sampung halimbawa o patunay mula sa limang sanaysay na nabasa mula sa Mula Tore Patungong Palengke. (20 points)

4. Ipaliwanag kung bakit PASISTA ang edukasyon sa bansa. Magbanggit at magsipi ng hindi bababa sa sampung halimbawa o patunay mula sa limang sanaysay na nabasa mula sa Mula Tore Patungong Palengke. (20 points)

5. Ano ang NEOLIBERALISMO? Ipaliwanag sa pamamagitan ng (a) sariling pananalita at (b) dalawang sanaysay mula sa Mula Tore Patungong Palengke. (10 points)

6. Ano ang NEOKOLONYALISMO? Ipaliwanag sa pamamagitan ng (a) sariling pananalita at (b) dalawang sanaysay mula sa Mula Tore Patungong Palengke. (10 points)

Advertisements

Pan Pil 269 Unang Long Exam – Hulyo 11, 2013

Narito ang unang mahabang pagsusulit para sa mga mag-aaral ng Pan Pil 269.

Sagutan ang sumusunod na tanong sa loob lamang ng walo hanggang labinlimang (8-15) pangungusap, walang labis, walang kulang. Sa pagsagot sa mga tanong, gawing gabay ang mga nakatakdang babasahin.

1. Kapansin-pansin sa sanaysay na “Lliteratura ng Uring Anakpawis” ni Rogelio Ordonez na ang mga manunulat at akdang kaniyang binanggit ay mula sa hanay ng akademiya. Maituturing ba itong panitikan ng uring anakpawis? Ipaliwanag. (10 points)

2. Lahat ba ng panitikang nalilikha ng anakpawis ay maituturing na panitikan ng uring anakpawis? Ipaliwanag. (10 points)

3. Ipaliwanag kung bakit KOLONYAL ang edukasyon sa bansa. Magbanggit at magsipi ng hindi bababa sa sampung halimbawa o patunay mula sa limang sanaysay na nabasa mula sa Mula Tore Patungong Palengke. (20 points)

4. Ipaliwanag kung bakit KOMERYSALISADO ang edukasyon sa bansa. Magbanggit at magsipi ng hindi bababa sa sampung halimbawa o patunay mula sa limang sanaysay na nabasa mula sa Mula Tore Patungong Palengke. (20 points)

5. Ipaliwanag kung bakit PASISTA ang edukasyon sa bansa. Magbanggit at magsipi ng hindi bababa sa sampung halimbawa o patunay mula sa limang sanaysay na nabasa mula sa Mula Tore Patungong Palengke. (20 points)

6. Ano ang NEOLIBERALISMO? Ipaliwanag sa pamamagitan ng (a) sariling pananalita at (b) dalawang sanaysay mula sa Mula Tore Patungong Palengke. (10 points)

7. Ano ang NEOKOLONYALISMO? Ipaliwanag sa pamamagitan ng (a) sariling pananalita at (b) dalawang sanaysay mula sa Mula Tore Patungong Palengke. (10 points)