PAN PIL 101 FINAL EXAM ATBP

PAN PIL 101 – FINAL EXAM

 

Pangkalahatang Panuntunan:
A. Sagutin ang hinihiling ng bawat tanong. 100 points ang total. Nakalagay sa bawat numero ang puntos.
B. I-email ang mga sagot sa Final Exam hanggang Disyembre 15, Lunes, 10pm sa sirmykelandrada@gmail.com. Ang mga late submission ay magkakaroon ng karampatang deduction.
C. I-email ang mga sagot bilang email na text, at HINDI bilang word o PDF document. Uulitin ko, i-email lang bilang text at HINDI bilang attachment.
D. Ilagay sa subject ng email ang PANGALAN – PAN PIL 101 FINAL EXAM.
Halimbawa: MYKEL ANDRADA – PAN PIL 101 FINAL EXAM.

E. Sumagot sa wikang Filipino. Allowed naman ang code switching.

SAGUTIN ANG SUMUSUNOD:

  1. Bigyan ng kahulugan ang terminong “teorya”. Ipaliwanag ang pag-unlad ng kahulugan at gamit ng nasabing termino. (5 points)
  1. Ipaliwanag ang terminong “praxis”. (5 points)
  1. Ano ang ideyalismo? Ano ang materyalismo? Ipaliwanag gamit ang mga halimbawa mula sa kontextong Pilipino. (5 points)
  1. Ano ang phallocentrism? Bakit maituturing na hungkag ang “psychosexual development stages” ni Sigmund Freud? (5 points)
  1. Mayroon na bang “teorya” sa Pilipinas bago dumating ang mga Kastila at Amerikano? Ipaliwanag ang iyong sagot. (10 points)
  1. Ipaliwanag ang kaibahan ng American Formalism (New Criticism) at Russian Formalism. (10 points)
  1. Ipaliwanag sa sariling salita ang pakahulugan ng mga Marxistang konsepto ng “base” at “superstructure.” (10 points)
  1. Gumawa ng diagram ng kontinuum (continuum) ng archetype na nais mong pagtuunan. (10 points)
  1. Ano ang depinisyon ng Symbolic, Imaginary, at Real sa psychoanalysis ni Jacques Lacan? Ipaliwanag ang mga ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa mula sa panitikang Pilipino. (20 points)
  1. Ano ang ibig sabihin ng postkolonyalismo? Ano-ano ang mga elementong isinasaalang-alang ng teoryang postkolonyal? Ano-ano ang limitasyon ng postkolonyalismo? (20 points)

ACLE, NATIONALISM SUMMIT, AT IBA PA — I-EMAIL HANGGANG DECEMBER 15, 2014, MONDAY, 10PM sa sirmykelandrada@gmail.com

1. Para sa inyong papel sa ACLE man o sa Nationalism Summit, sagutin lamang ang mga ito:

(a) “Batay sa talakayan na dinaluhan mo, ano ang depinisyon ng pagiging ‘makabayan’?”

(b) “Ano ang papel na dapat gampanan ng estudyante at kabataan para sa pagbabagong panlipunan?” Ipaliwanag. Sumagot nang tapat.

2. Kung hindi nakadalo sa ACLE o Nationalism Summit, panoorin ang Eskinita Episode na ito: https://www.youtube.com/watch?v=DUVsykP4mmE at sagutin rin ang mga tanong na:

(a) Batay sa Eskinita episode hinggil sa human rights, ano ang kasalukuyang kalagayan ng karapatang pantao sa Pilipinas? Magbigay ng detalye at halimbawa.

(b) “Ano ang papel na dapat gampanan ng estudyante at kabataan para sa pagbabagong panlipunan?” Ipaliwanag. Sumagot nang tapat.

3. Sa halip na Final Paper, magsubmit na lamang ng OUTLINE ng inyong final paper alinman sa topic na isinumite ninyo noon.

4. Kung mayroong hindi nasubmit na assignment o papel, i-email rin ito.

Salamat! 🙂 All the best! 🙂

Advertisements