Ateneo Press’ Books on Sale & Price List

Ateneo Press’ Books on Sale & Price List. Just clikc the link below to view or download the price list:

ATENEO PRESS__FAST AND FURIOUS SALE (1)

Advertisements

Pan Pil 190: First Long Exam – July 11, 2013

Pan Pil 190 students, narito na ang inyong unang mahabang pagsusulit.

Sagutan ang sumusunod na tanong sa loob lamang ng walo hanggang labinlimang (8-15) pangungusap, walang labis, walang kulang. Sa pagsagot sa mga tanong, gawing gabay ang mga nakatakdang babasahin.

1. Paano ba dapat ituro ang panitikan? Magbigay ng sampung punto mula sa sanaysay na “On Teaching Literature” ni Nonilon V. Queano. (20 points)

2. Ipaliwanag kung bakit KOLONYAL ang edukasyon sa bansa. Magbanggit at magsipi ng hindi bababa sa sampung halimbawa o patunay mula sa limang sanaysay na nabasa mula sa Mula Tore Patungong Palengke. (20 points)

3. Ipaliwanag kung bakit KOMERYSALISADO ang edukasyon sa bansa. Magbanggit at magsipi ng hindi bababa sa sampung halimbawa o patunay mula sa limang sanaysay na nabasa mula sa Mula Tore Patungong Palengke. (20 points)

4. Ipaliwanag kung bakit PASISTA ang edukasyon sa bansa. Magbanggit at magsipi ng hindi bababa sa sampung halimbawa o patunay mula sa limang sanaysay na nabasa mula sa Mula Tore Patungong Palengke. (20 points)

5. Ano ang NEOLIBERALISMO? Ipaliwanag sa pamamagitan ng (a) sariling pananalita at (b) dalawang sanaysay mula sa Mula Tore Patungong Palengke. (10 points)

6. Ano ang NEOKOLONYALISMO? Ipaliwanag sa pamamagitan ng (a) sariling pananalita at (b) dalawang sanaysay mula sa Mula Tore Patungong Palengke. (10 points)

Pan Pil 269 Unang Long Exam – Hulyo 11, 2013

Narito ang unang mahabang pagsusulit para sa mga mag-aaral ng Pan Pil 269.

Sagutan ang sumusunod na tanong sa loob lamang ng walo hanggang labinlimang (8-15) pangungusap, walang labis, walang kulang. Sa pagsagot sa mga tanong, gawing gabay ang mga nakatakdang babasahin.

1. Kapansin-pansin sa sanaysay na “Lliteratura ng Uring Anakpawis” ni Rogelio Ordonez na ang mga manunulat at akdang kaniyang binanggit ay mula sa hanay ng akademiya. Maituturing ba itong panitikan ng uring anakpawis? Ipaliwanag. (10 points)

2. Lahat ba ng panitikang nalilikha ng anakpawis ay maituturing na panitikan ng uring anakpawis? Ipaliwanag. (10 points)

3. Ipaliwanag kung bakit KOLONYAL ang edukasyon sa bansa. Magbanggit at magsipi ng hindi bababa sa sampung halimbawa o patunay mula sa limang sanaysay na nabasa mula sa Mula Tore Patungong Palengke. (20 points)

4. Ipaliwanag kung bakit KOMERYSALISADO ang edukasyon sa bansa. Magbanggit at magsipi ng hindi bababa sa sampung halimbawa o patunay mula sa limang sanaysay na nabasa mula sa Mula Tore Patungong Palengke. (20 points)

5. Ipaliwanag kung bakit PASISTA ang edukasyon sa bansa. Magbanggit at magsipi ng hindi bababa sa sampung halimbawa o patunay mula sa limang sanaysay na nabasa mula sa Mula Tore Patungong Palengke. (20 points)

6. Ano ang NEOLIBERALISMO? Ipaliwanag sa pamamagitan ng (a) sariling pananalita at (b) dalawang sanaysay mula sa Mula Tore Patungong Palengke. (10 points)

7. Ano ang NEOKOLONYALISMO? Ipaliwanag sa pamamagitan ng (a) sariling pananalita at (b) dalawang sanaysay mula sa Mula Tore Patungong Palengke. (10 points)

Pan Pil 269: Mga Babasahin para sa Hulyo 11, 2013

Hi Pan Pil 269! Narito ang mga babasahin para sa klase sa Hulyo 11, 2013. Maghanda para sa exam. Babasahin ninyo ang sumusunod. I-click ang link (orange colored text) para ma-view at madownload ang files:

1. “Literatura ng Uring Anakpawis” ni Rogelio Ordonez –> LITERATURA NG URING ANAKPAWIS ROGELIO ORDONEZ

2. Mula Tore Patungong Palengke na pinamatnugutan nina Lumbera, Guillermo at Alamon. Basahin ang buong libro, ang lahat ng sanaysay. –> MULA TORE PATUNGONG PALENGKE

Maraming salamat! 🙂

 

 

Pan Pil 101: Mga Babasahin / Readings para sa Hulyo 9, 2013

Hello Pan Pil 101. Narito na ang inyong mga takdang babasahin o readings para sa klase natin sa Hulyo 9, 2013. Maghanda sa mahabang exam. Bukod sa ibinigay ko sa inyo na ipinaxerox ninyo, narito ang kailangan pa ninyong mga basahin mula sa dalawang aklat. I-click ang link (orange colored text)

1. Keywords ni Raymond Williams –> keywords raymond williams

Basahin mula rito sa Keywords, bukod sa ibinigay ko na sa klase last meeting, ang sumusunod na salita:

Aesthetic

Art

Bourgeois

Capitalism

Class

Collective

Commercialism

Communication

Country

Criticism

Culture

Democracy

Dialectic

Educated

Empirical

Family

Fiction

Folk

Formalist

Hegemony

History

Humanity

Idealism

Ideology

Imperialism

Individual

Intellectual

Jargon

Labour

Literature

Materialism

Media

Modern

Myth

Nationalist

Organic

Originality

Peasant

Popular

Pragmatic

Progressive

Radical

Reactionary

Realism

Reform

Revolution

Science

Society

Standard

Status

Subjective

Taste

Technology

Theory

Tradition

Unconscious

Underprivileged

Unemployment

Utilitarian

Violence

Wealth

Work

2. Mula naman sa Literary Theory ni Terry Eagleton, basahin ang bahaging “What is Literature?” Narito ang link –> Terry Eagleton – Literary Theory An Introduction